Garantivillkor

Produktansvar

Våra produkter har en 24 månaders produktgaranti för material- eller produktionsfel. Garantin räknas från ibruktagningsdatum, dock högst upp till 30 månader från leverans. Lapetek/ Limente ansvarar inte för indirekta skador. Ifall den levererade produkten är felaktig, ersätts endast den skadade produkten. Garantin omfattar inte normal förslitning, samt skador som uppkommit på grund av ovarsam hantering eller olycka.

Anmälningstid

Anmälan bör göras inom 14 dagar från att produkten har mottagits.